Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im.
  Augustyna Suskiego w Szaflarach ul. Szkolna 6, 34424 Szaflary, email
  suskia@poczta.onet.pl, telefon 18 2754726 reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Został powołany inspektor danych osobowych Pan Michał Skowron i ma Pani/Pan/dziecko
  prawo kontaktu z nim za pomocą adresu email skarbnik.audyt@onet.pl
 3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) (na
  podstawie zgody) b) (wykonanie umowy) c) (przepisu prawa) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) (zgoda
  osoby) b) (przepis prawa) w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie Prawo
  oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2021 poz. 1082) oraz Ustawy o systemie oświaty
  z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2021 poz. 1915), rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu
  prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
  nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół
  aktów prawnych dotyczących pomocy psychologicznopedagogicznej w celu realizacji
  statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów
  prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
  konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pan/Pani/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna
  Pani/Pan/dziecko, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecko dotyczących narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
  której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych Administratorowi
  ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
  przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
  stronami umowa.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać
  profilowaniu.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym
  czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.