REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Wnioski do oddziału przedszkolnego należy składać od 7 do 8 sierpnia 2023 r. do godz.15.00 w sekretariacie szkoły.

Rodzice składają wniosek wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • Do wniosku należy dołączyć (jeżeli na wniosku zostanie zaznaczone „tak”):
    kopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, rodziców bądź rodzeństwa (w przypadku posiadania) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub
  • kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub
  • kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub
  • zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta
  • oświadczenia adekwatne do sytuacji kandydata
  • informację RODO – do każdego wniosku.

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego należy złożyć w terminie od 25-28 sierpnia 2023 r. w sekretariacie szkoły.

Klauzula rekrutacja RODO

OP Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

OP Oświadczenie o uczęszczaniu do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata

OP Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

OP Oświadczenie o wychowywaniu się kandydata w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim

OP Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej

Potwierdzenie woli OP2023-2024

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego2023-2024