Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej w Szaflarach

Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Szaflarach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Krupa.
 • E-mail: suskia@poczta.onet.pl
 • Telefon: 18 275 47 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A.Suskiego w Szaflarach
 • Adres: Szkoła Podstawowa w Szaflarach
  ul. Szkolna 6
  34-424 Szaflary
 • E-mail: suskia@poczta.onet.pl
 • Telefon: 18 275 47 26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 wejście główne oraz 2 wyjścia ewakuacyjne. Do wejścia głównego prowadzą schody, nie posiada ono podjazdu dla niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Nad wejściem i w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku brak jest pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada wind. Na każdym poziomie (parter, I piętro, II piętro) znajduje się korytarz.

Ułatwienia:
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia:
W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.